Prestació servei d'Advocat Laboralista

El 14 de novembre de 2018 ACCU Catalunya ha arribat amb un conveni de col·laboració amb l'Advocat laboralista, Isidoro Ausín Benito.

ACCU Catalunya és l’associació d’atenció de les persones afectades directament o indirecta per Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya, que té com a objectiu bàsic desplegar les accions, iniciatives programes, projectes i activitats que afavoreixin i promoguin la millora de la qualitat de vida de les persones afectades pel Crohn i la Colitis Ulcerosa.

Isidoro Ausín Benito és un professional del dret especialitzat en matèria laboral, amb llarga experiència en l’assessorament, litigi i gestió de casos relacionats amb la protecció dels drets laborals de les persones afectades de malalties cròniques.

Ambdues parts comparteixen objectius entorn la necessitat d’estendre l’atenció i coneixement dels drets laborals per part de les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa. Tant és així que la seva col·laboració és força anys prèvia a aquest Acord.

 

ACORDEN

 

Primer.- Objecte

L’objecte del present conveni és establir les bases de col·laboració entre ACCU Catalunya i Isidoro Ausín Benito, en diverses iniciatives que puguin millorar l’atenció i reconeixement efectiu dels drets laborals de les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa.

 

Segon.- Pactes i Iniciatives a emprendre

 

 • Atenció Jurídica: per a facilitar l’atenció jurídica de les persones associades a ACCU Catalunya:

       ACCU Catalunya es compromet a:

 1. Informar a les persones associades a ACCU Catalunya de l’existència d’aquest conveni i posar en contacte a socis de l’entitat que així ho requereixin amb Isidoro Ausín Benito
 2. Fer difusió d’aquest acord a través de la pàgina web de l’entitat i de les seves xarxes socials.
 3. Informar sistemàticament a Isidoro Ausín – un cop l’any – de les valoracions que l’entitat rebi dels beneficiaris del servei d’assessorament i atenció jurídica, mantenint l’anonimat de les respostes a les enquestes d’avaluació de la satisfacció d´aquest servei.
 4. Assignar una persona de referència que faciliti la relació entre Isidoro Ausín Benito i l’entitat per a la gestió de qualsevol necessitat o millora que pugui sorgir de l’activitat del present conveni.

       Isidoro Ausín es compromet a:

 1. Assessorar jurídicament a totes les persones sòcies que ACCU Catalunya li derivi, ajudant a determinar quines són les seves necessitats, quines estratègies poden engegar per a protegir els seus drets i per a gestionar les prestacions que s’escaiguin. Aquest assessorament pot representar una o més visites.
 2. En els casos de litigi per al reconeixement de pensions d’Invalidesa Isidoro Ausín rebrà de part de la persona interessada la quantitat d’una Base Reguladora, (més l’IVA corresponent al moment que es faci la Minuta d’Honoraris), sigui quina sigui la quantitat que aquesta representi.
 3. Aquest servei d’arrendament professional comprendrà des de l’estudi de l’assumpte, la preparació i presentació de la reclamació prèvia davant de l’Organisme Gestor corresponent fins la tramitació als Jutjats de lo Social (demanda i intervenció i defensa a l’acte de judici) en sol·licitud de la petició més adient per al soci i informant en tot moment a aquest de la situació del procediment i donant-li copia de tot allò que es presenti, i abastant tot el territori de Catalunya.

 

 • Formació sobre drets laborals i gestió preventiva de la sol·licitud d’Invalidesa: per tal de facilitar la informació a persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa que veuen plausible un escenari de futur sol·licitar la invalidesa, és convenient formar a aquestes persones en quina documentació i en quins formats i quines gestions és millor anar acumulant.

       ACCU Catalunya es compromet a:

 1. Convocar a persones sòcies en les dates en què acordin ambdues parts a fer les sessions.
 2. A promoure’n la participació a sis o vuit persones per sessió com a millor escenari.
 3. A enquestar als assistents sobre la satisfacció de les seves expectatives i compartir els resultats amb Isidoro Ausín,
 4. A informar a Isidoro Ausín dels dubtes i temàtica de major interès entre les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa.

      Isidoro Ausín es compromet a:

 1. Realitzar les sessions de formació que ambdues parts convinguin.
 2. Intentar ajustar el contingut de les sessions, en la mesura de les seves possibilitats, a les necessitats reals de les persones afectades, determinades a partir de la seva pròpia experiència i les propostes que ACCU Catalunya pugui realitzar.
 3. Facilitar la distribució de materials específics de la formació i generals de l’entitat, si s’escau, durant les sessions de formació.
 4. Avaluar conjuntament amb ACCU Catalunya la conveniència i idoneïtat de l’activitat i el seu disseny.

 

 • Participació en la Comissió Jurídica d’ACCU Catalunya:

        ACCU Catalunya té la intenció de crear en un futur proper un òrgan propi, un grup de treball i reflexió permanent, format per juristes col·laboradors de l’associació, que ajudi a la Junta Directiva a crear-se criteri i generar materials sobre les diverses qüestions jurídiques que hagi d’atendre en el marc de la defensa dels drets de les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa.

        És en aquest sentit que ACCU Catalunya desitja comptar amb la participació d’ Isidoro Ausín, en la mesura que li ho permeti la seva agenda, quan pugui generar aquest espai de treball i reflexió.

 

 • Elaboració de materials:

       ACCU Catalunya desitja comptar amb els coneixements d’ Isidoro Ausín Benito per tal d’elaborar materials divulgatius, guies de treball i models d’utilitat tant als professionals relacionats amb els processos de garantia dels drets laborals de les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa com a les pròpies persones afectades.

       Isidoro Ausín Benito aportarà els seus coneixements, elaborarà documents i orientarà en la bibliografia a consultar, per a redactar les bases que puguin acabar esdevenint els materials de divulgació i informació que sobre la matèria pugui distribuir ACCU Catalunya.

 

 • Participació en jornades, seminaris, sessions tècniques de treball:

       Amb la vocació de multiplicar el coneixement i la consciència sobre la necessitat de treballar per assegurar els Drets Laborals de les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa, ACCU Catalunya comptarà, en la mesura de les possibilitats i conveniència d’ambdues parts que avaluaran cas per cas, amb la participació d’Isidoro Ausín en jornades o sessions que puguin ajudar a l’assoliment dels objectius de l’entitat.

 

 • Traspàs d’informació dels detalls tècnics dels casos derivats:

        Donat que Isidoro Ausín gestionarà els casos què ACCU Catalunya li derivi i més enllà d’això ACCU Catalunya no tindria cap més relació amb la problemàtica concreta de la persona associada que la condueix a demanar l’assessorament Jurídic.

        Donat que ACCU Catalunya considera aquesta informació molt valuosa per a conèixer i analitzar la casuística de manera estadística, de manera concreta cas per cas si s’escau a fi i efecte d’extreure conclusions de cara a l’elaboració i execució d’accions de lobby i advocacy de cara a les administracions públiques.

        Isidoro Ausín es compromet  durant el mes de gener de cada any a traspassar la informació sobre el context i els avenços de cada cas que ACCU Catalunya li hagi traspassat, respectant sempre la confidencialitat advocat-client i la protecció de les dades de caràcter personal de les persones afectades.

        ACCU Catalunya es compromet a

 1. Aportar una persona voluntària que recolzarà i orientarà en el format convenient per al traspàs d’aquesta informació.
 2. Informar i compartir amb Isidoro Ausín totes les aplicacions que ACCU Catalunya pugui fer amb aquesta informació.

 

 • Difusió mútua: Ambdues parts es comprometen a fer difusió dels serveis que ofereixen més enllà dels que estan sotmesos a aquesta col·laboració específica.

        D’aquesta manera ACCU Catalunya informarà sobre els serveis d’Isidoro Ausín a aquelles persones que necessitin alguna mena d’assessorament legal en el seu àmbit d’especialitat que depassi els acords d’aquest conveni.

       Així mateix, Isidoro Ausín Benito promourà l’afiliació a ACCU Catalunya de les persones afectades de Crohn i Colitis Ulcerosa amb les que pugui establir relació, bé sigui a través d’ACCU Catalunya, bé sigui a través de la seva activitat professional.

 

 

Tercer.- Protecció de dades de caràcter personal i confidencialitat

Ambdues parts es comprometen a complir les exigències legals i tècniques en matèria de protecció de dades personals segons el previst en la Llei 15/1999, el RGPD (UE) 2016/679 i normativa vinculada, relatives al compliment de les finalitats previstes en aquest conveni i en especial en relació a l’ús degut de les dades i l’exercici dels drets dels afectats.

Així mateix, les parts es comprometen a tractar amb completa reserva i confidencialitat, i a no comunicar a tercers qualsevol informació tècnica o de gestió dels projectes a què hagin tingut accés amb motiu de la col·laboració derivada del present conveni.

Les parts es comprometen a informar al personal que destinin al compliment de les activitats objecte del present conveni les obligacions plasmades en aquesta clàusula, tot acceptant alhora la subsistència indefinida dels deures de confidencialitat.

 

 

Quart.- Efectivitat i durada

El present acord marc serà vigent des del moment de la seva signatura i tindrà una durada d’un any, prorrogable tàcitament per períodes iguals, si cap de les dues parts hi renuncia.

 

 

Cinquè.- Acabament i rescissió

Qualsevol de les parts podrà renunciar el present acord comunicant-ho per escrit a l'altra part, amb tres mesos d'anticipació a la data d’efectes. En tots els casos s'haurà de finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en els convenis específics vigents en el moment de la renúncia o modificació del present acord, o alternativament acordar també l'anul·lació o modificació dels esmentats convenis.