Presència al Consell Consultiu de Pacients de Catalunya - CCPC

ACCU Catalunya, com a Associació relacionada amb la salut, és convidada a formar part del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, (CCPC), creat el mes d’octubre de 2012 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

El CCPC és l’òrgan assessor que representa les entitats de pacients davant de l’Administració catalana i que permet donar veu als pacients. A través d’aquest òrgan, les entitats adherides poden proposar aquelles iniciatives que considerin oportunes i també permet la participació en el procés d’elaboració de polítiques de salut.

El CCPC està regit pel Consell Plenari, format pel President: Honorable Sr. Antoni Comín i Oliveres, per Vocals  que son persones i entitats de reconegut prestigi en l’àmbit sanitari i 15 associacions de pacients. Les associacions que pertanyen al Consell Plenari van canviant cada quatre anys.

Actualment existeixen 9 consells tècnics de treballen l’àmbit de:

  • Comunicació global
  • Organització de jornades pròpies
  • Gestió i qualitat
  • Formació en seguretat dels pacients
  • Formació en bioètica en relació a l’atenció sanitària
  • Relació amb societats científiques i col·legis professionals
  • Newsletter i comunicació
  • TIC

Més informació del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya.